CUBEicon/36/flexible

Andmete töötlemine

SIA Citadele Leasing Eesti filiaali privaatsuspoliitika

Kehtib alates 01.06.2022

Käesolevas privaatsuspoliitikas (varasema nimetusega – isikuandmete töötlemise põhimõtted*), mis on avaldatud veebilehel www.citadeleleasing.ee, antakse ülevaade teabest, mida me teie kohta kogume, ning sellest, mida me sellega teeme ja millistel juhtudel me avaldame seda teistele isikutele. Me kaitseme alati teie teavet ja ajakohastame privaatsuspoliitikat regulaarselt. Me teavitame teid privaatsuspoliitika muudatustest meie veeblehel ja kui muudatused on olulised, siis ka e-posti teel (kui olete selle meile esitanud), andes teile kolm tööpäeva aega, et saaksite muudatustega enne nende jõustumist tutvuda. Teie isikuandmete vastutav töötleja on SIA Citadele Leasing Eesti filiaal, mis on registreeritud Eesti Vabariigis, registrikood 11453650, aadress Narva mnt 63/1, Tallinn 10120, Eesti.

*Juhul, kui teie lepingus, dokumendis või muus teabes leiduvad viited isikuandmete töötlemise põhimõtetele, siis neid tuleb käsitleda viitena käesolevale privaatsuspoliitikale.

 • 1 . Kuidas me teie kohta andmeid kogume?

  Me kogume teie kohta teavet, kui te:

  • kasutate meie veebilehte või esitate selle vormide kaudu isikuandmeid;
  • taotlete liisingut, krediiti või kindlustust või teete nendega seotud makseid (edaspidi koos liising);
  • tagate liisinguvõtja kohustuste täitmist;
  • ei suuda oma kohustusi tagasi maksta.

  1.1. Te esitate järgmisi isikuandmeid:

  • ees- ja perekonnanimi, isikukood;
  • elukoha postiaadress;
  • telefoni number;
  • tööandja, ametikoht ja tööstaaž;
  • e-posti aadress;
  • igakuine netosissetulek;
  • muud sissetulekud ja nende allikad;
  • teave teiste olemasolevate kohustuste kohta;
  • pangakonto number;
  • kuni viimase 12 kuu pangakonto väljavõte;
  • viimase kuue kuu kogumispensioni maksete summa;
  • ülalpeetavate arv;
  • ID-kaardi või passi koopia;
  • seosed riikliku taustaga isikutega.

  1.2. Teave, mida me teie kohta saame:

  1.2.1. Krediidiajalugu

  Krediidiandjate ja -vahendajate seaduse ning võlaõigusseaduse kohaselt on meil kohustus hinnata liisingutaotluse saamise korral teie krediidivõimelisust. Selleks saame teavet krediidiinfo pakkujatelt.

  1.2.2. Citadele grupi äriühingute edastatav teave

  Citadele grupi äriühinguna võime saada teistelt Citadele grupi äriühingutelt liisingutaotlusi ja vaadata neid läbi käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud isikuandmete töötlemise tingimuste kohaselt. Lisaks võime liisingutaotluse läbivaatamise edenemise tagamiseks saada teistelt Citadele grupi äriühingutelt teavet, mis on vajalik liisingutaotluse läbivaatamiseks ja heakskiitmiseks.

  Me võime saada teavet teistelt Citadele grupi äriühingutelt rahapesu, terrorismi ja massihävitusrelvade rahastamise, rahvusvaheliste ja riiklike sanktsioonide rikkumise, pettuse ja muude Citadele grupi riskide maandamiseks või vältimiseks. Ka sellisel juhul töötleme teie isikuandmeid kooskõlas õigusaktide nõuete ja käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud isikuandmete töötlemise tingimustega.

  1.2.3. Toimingud meie veebilehel

  Et parandada teenuste kvaliteeti, suurendada veebilehe jõudlust ja kiirendada laenuandmise protsessi, kogume koos partneritega anonüümseid küpsiseid ja säilitame neid kuni 12 kuud. See teave on anonüümne.

  1.2.4. Teave avalikest registritest

  Teave, mida saame avalikult kättesaadavatest registritest (nt rahvastikuregistrist) liisingu pakkumise kontekstis.

 • 2 . Miks me teie kohta andmeid töötleme?

  Me töötleme teavet võimalike ja olemasolevate klientide ning käendajate kohta järgmistel eesmärkidel, mille leiate siit.

 • 3 . Kuidas me teie andmeid analüüsime?

  Me teeme kindlaks, et te tegutsete heas usus, ja hindame teie krediidivõimelisust automaatselt, et pakkuda teile liisingut võimalikult kiiresti. See võimaldab meil otsustada, kas, millises ulatuses ja millistel tingimustel teile rahastust anda. See on teile kasulik, sest saame arvestada konkreetselt teie andmeid ja kohandada liisingutingimusi teie vajaduste alusel. Allpool kirjeldatud protsess kestab umbes kaks tööpäeva. Kui te allkirjeldatud automaatse individuaalsete otsuste tegemisega ei nõustu, ei saa me kahjuks teie krediidivõimelisust hinnata, liisingutingimusi arvutada ega teid finantseerida.

  Me kasutame liisingu andmise ja liisingutingimuste määramise protsessis algoritmi, mille kohaselt analüüsime teie teavet kooskõlas SIA Citadele Leasing Eesti filiaali eraklientide finantseerimise protseduuriga. Kui me keeldume teile liisingut andmast, võite taotleda keeldumise selgitust kooskõlas punktiga 8.

  Et hinnata teie krediidivõimelisust, hangime teavet järgmistest krediidiregistritest või krediidiinfo pakkujatelt:
  AS Creditinfo Eesti
  Narva mnt 5, Tallinn 10117, Eesti

 • 4 . Kellele me teie teavet avaldame?

  Me oleme võtnud kasutusele mitmesugused abivahendid ja teenused, mis lihtsustavad meie koostööd ning kiirendavad suhtlust. Sellest tulenevalt avaldame:

  • teie lepinguga seotud ja kontaktandmed automüüjale, kes teie liisingutaotluse meile esitas;

  • teie ees- ja perekonnanime ning isikukoodi sõidukite registreerimise asutustele, nt Transpordiametile ja MTÜ Eesti Liikluskindlustuse Fondile;

  • teie ees- ja perekonnanime, isikukoodi ning kontaktandmed kindlustusmaaklerile Smart Kindlustusmaakler AS, kui olete nõustunud saama liisingueseme kohta kindlustuspakkumise või kui nende andmete avaldamine on vajalik kindlustamise eesmärgil, et täita liisingulepingu tingimusi. Kindlustusandjate loetelu, kellega Smart Kindlustusmaakler AS jagab teie kohta käivat teavet, et saata kindlustuspakkumisi, on leitav Smart Kindlustusmaakler ASi veebilehelt;

  • teie ees- ja perekonnanime, isikukoodi, kontaktandmed, praeguse makseteabe ning lepinguga seotud teabe AS Citadele banka Eesti filiaalile, et osutada klienditeenindust kaugteel (nt teie kõnedele või e-kirjadele vastamine);

  • teie ees- ja perekonnanime, isikukoodi, võla tekkimise ja lõppemise kuupäeva, võlasumma ning info võla päritolu kohta ASile Creditinfo Eesti kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega;

  • liisingutoimikus teie kohta oleva teabe võlgnike jälgimise, õigusabi ja võlgade sissenõudmise, aga ka arhiveerimise teenuste pakkujatele;

  • teie kontaktandmed kommunikatsiooni- ja IT-teenuse pakkujatele liisingu haldamise jaoks;

  • teie ees- ja perekonnanime, isikukoodi, makseteabe ning lepingu teabe, aga ka teabe teie võlgade kohta (nende olemasolul) meie emaettevõtjale AS Citadele banka, et tagada riskijuhtimine Citadele grupi tasandil ja usaldatavusnõuetele vastav aruandlus;

  • teabe teie andmete uurimise kohta kooskõlas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega AS Citadele banka Eesti filiaalile ja teistele Citadele grupi äriühingutele, et täita hoolsuskohustust või maandada või vältida tuvastatud riske;

  • teabe teie taotluste ja kaebuste kohta, samuti teabe mitmesuguste intsidentide kohta (nt intsidendid, mis on seotud tegevusega, mis ei vasta asutusesisestele või -välistele õigusaktidele, andmetega seotud rikkumised) (nende olemasolul) ASile Citadele banka, et tagada riskijuhtimine Citadele grupi tasandil ning parandada teenuste ja klienditeeninduse kvaliteeti;

  • Kui olete nõustunud saama reklaame, võime edastada teie isikuandmeid Citadele grupi äriühingutele: AS Citadele banka Eesti filiaal, OÜ Citadele Factoring, aadress Narva mnt 63/1, Tallinn 10120, Eesti; AS Citadele banka, aadress: Republikas laukums 2A, Riia, Läti, LV-1010.


  Kui te ei maksa liisingut lepingu tingimuste kohaselt tagasi isegi pärast meie meeldetuletuste kättesaamist, kaalume võimalust kaasata võla tagasisaamiseks asjatundjad. Sel juhul töötleme teie isikuandmeid oma õigustatud huvides, et võlg sisse nõuda. Kui me otsustame teie võla edastada võlgade sissenõudmise teenuse osutajale, anname neile teie ees- ja perekonnanime, kõik kontaktandmed, liisingulepingu ja selle lisade koopia, teabe varasemate maksete kohta ning muu teabe, mis võib hõlbustada võla sissenõudmist.

 • 5 . Kuidas me töötleme teie andmeid individuaalsete teadete ja pakkumiste saatmise korral?

  Meie või mis tahes Citadele grupi äriühing koostab järgmisi teateid ja pakkumisi, sh personaalseid pakkumisi ja individuaalseid krediidilimiidi pakkumisi, ning saadab neid aeg-ajalt teile, kui olete andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks meie veebilehel, liisingutaotlusel või ühtsel nõusolekuvormil.

  Teie nõusolekul saadame teile:

  • ajakohastatud teavet Citadele grupi äriühingute osutatavate finantsteenuste kohta, nt konto avamine, maksekaardi töötlemine, hoiustamisteenused; laenuteenused; liisinguteenused; kindlustusteenused; finantsinstrumentidega seotud teenused, ning muude teenuste ja nendega seotud pakkumiste kohta, nt personaalseid pakkumisi püsikliendiprogrammide raames;

  • muid teateid seoses konkurssidel, loosides, loteriides, kampaaniates ja muudel klientidega seotud üritustel osalemise võimalustega; õnnitlusi sünni- ja nimepäeva ning muude tähtpäevade (nt lihavõtete, jõulude, uusaasta) puhul; meie kommentaare Eesti ja maailmamajanduse päevakajaliste teemade kohta; meie korraldatavaid küsitlusi osutatavate teenuste ja teenuste kvaliteedi kohta arvamuse väljendamise võimalustega; teateid sotsiaalse vastutuse ja toetusprojektide kohta ning teavet meie finantstulemuste, auhindade ja erisündmuste kohta.

  • ajakohastatud teavet teile saadaolevate personaalsete krediidilimiitide kohta (nt maksekaardi krediidilimiidid, väikelaenud, liisingupakkumised), mille koostavad AS Citadele banka / AS Citadele banka Eesti filiaali ja/või SIA Citadele Leasing Eesti filiaali finantsnõustajad pärast teie finantsolukorra hindamist.


  Teadete ja pakkumiste, sealhulgas personaalsete pakkumiste ja individuaalsete krediidilimiidipakkumiste saamiseks töötlevad teie isikuandmeid järgmised Citadele kontserni äriühingud eraldiseisvate või ühiste vastutavate töötlejatena: SIA Citadele Leasing Eesti filiaal, registrikood 11453650, OÜ Citadele Factoring, registrikood 10925733, AS Citadele banka Eesti filiaal, registrikood 11971924, aadress: Narva mnt 63/1, Tallinn 10120, Eesti; AS Citadele banka, registrikood: 40103303559, aadress: Republikas laukums 2A, Riia, LV-1010, Läti. Meie ja AS Citadele banka Eesti filiaal töötleme teie isikuandmeid, et saata teile personaalseid krediidilimiidi pakkumisi.

  Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, võttes meiega ühendust aadressil privacy@citadeleleasing.ee. Nõusoleku tagasivõtmise korral lõpetame teie isikuandmete töötlemise kaubanduslike teadaannete ja pakkumiste koostamise ja saatmise eesmärgil. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta teie isikuandmete töötlemise õiguspärasust, mis on toimunud enne nõusoleku tagasivõtmist.

  Üksikasjalik teave teie õiguste, taganemisõiguse ja isikuandmete töötlemise kohta on leitav andmekaitseteatises isikuandmete töötlemiseks teadete ja pakkumiste saamiseks, mis on avaldatud aadressil www.citadele.ee.

 • 6 . Kuidas me töötleme teie andmeid kindlustusteenuste pakkumise korral?

  Liisingueseme võib kindlustada mitme kindlustusteenuse osutaja juures, kes teevad koostööd meie partneri, kindlustusmaakleri Smart Kindlustusmaakler ASiga. Kui oleme saanud teilt nõusoleku või kui see on vajalik lepingu tingimuste täitmiseks, edastame teie isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed) kindlustusmaaklerile Smart Kindlustusmaakler AS, et saada liisingueseme kindlustuse pakkumine ja töödelda liisingueseme kindlustust. Kindlustusandjate loetelu, kellega Smart Kindlustusmaakler AS jagab teie kohta käivat teavet, et saata kindlustuspakkumisi, on leitav Smart Kindlustusmaakler ASi veebilehelt.

  Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, võttes meiega ühendust aadressil privacy@citadeleleasing.ee. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta teie isikuandmete töötlemise õiguspärasust, mis on toimunud enne nõusoleku tagasivõtmist.

 • 7 . Kuidas me teie andmeid kaitseme?

  Me oleme kehtestanud ranged IT-taristu kasutamise ja sellele juurdepääsemise reeglid, mis põhinevad teadmisvajadusel ja vähimate õiguste põhimõttel. Me krüptime isikuandmed, kasutame tulemüüre ning sissetungi avastamise ja ennetamise süsteeme tagamaks, et kõik teie isikuandmed oleks konfidentsiaalsed ja turvaliselt hoitud. Me kontrollime regulaarselt oma süsteeme ja vaatame asjaomaseid reegleid üle, et meie IT-turbe meetmed oleks kõigist ohtudest sammukese ees.

  Me kustutame teie isikuandmed privaatsuspoliitika punktis 2 sätestatud korra kohaselt. Kui te ei ole veel 18-aastane, aga olete täitnud liisingutaotluse, kustutakse kõik teie andmed meie süsteemist ja neid ei säilitata.

 • 8 . Mis on teie õigused?

  Kuna me töötleme teie andmeid, saate uurida, mida me nendega teeme ja kuidas neid töötleme. Teil on õigus kirjaliku taotluse alusel tasuta tutvuda oma isikuandmetega, neid parandada ja kustutada, piirata andmete töötlemist, esitada nende andmete töötlemise suhtes vastuväiteid ning neid edastada.

  Kui me aga leiame, et teie taotlused korduvad regulaarselt või on ilmselgelt ebamõistlikud või põhjendamatud, võtame arvesse teabe või teabevahetuse või taotletud toimingu tegemisega seostatavat halduskulu ja võtame teilt taotluse töötlemise eest mõistlikku tasu kooskõlas heakskiidetud hinnakirjaga või keeldume teie taotluse täitmisest, teavitades teid sellest ette.

  Automaatsete individuaalsete otsuste korral on teil õigus taotleda nende otsuste uuesti läbivaatamist, kaasates otsuse tegemisse AS Citadele banka Eesti filiaali ja/või SIA Citadele Leasing Eesti filiaali töötajaid. Selline taotlus tuleb esitada kirjalikult sellele Citadele grupi äriühingule, mille klient te olete.

  Teie isikuandmete vastutav töötleja on SIA Citadele Leasing Eesti filiaal, mis on registreeritud Eesti Vabariigis, registrikood 11453650, aadress Narva mnt 63/1, Tallinn 10120, Eesti. Sertifitseeritud andmekaitsespetsialist vastab kõikidele teie küsimustele selle kohta, kuidas SIA Citadele Leasing Eesti filiaal või muu Citadele grupi äriühing teie teavet kasutab. Temaga saab ühendust võtta e-posti teel aadressil privacy@citadeleleasing.ee. Palun kirjeldage probleemi võimalikult üksikasjalikult. Teile vastatakse 30 tööpäeva jooksul.

  Meie tegevuse üle isikuandmete kaitse valdkonnas teeb järelevalvet Eesti Andmekaitse Inspektsioon. Enne kui pöördute küsimuse või kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole, soovitame võtta ühendust meie andmekaitsespetsialistiga, et teie taotlusega tegeletaks võimalikult kiiresti.